EQL Pharma Investor Relations

Så styrs EQL Pharma

Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Ytterst syftar bolagsstyrningen till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och samtliga intressenters behov av information om bolaget och dess utveckling. Ledning och kontroll av EQL Pharma fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med svensk aktiebolagslag och bolagsordning.

Ledning

Axel Schörling

VD och koncernchef

Aktieinnehav
257 113 aktier och 400 000 köpoptioner

Martin Kristofferson

COO

Aktieinnehav
15 200 aktier och 166 000 köpoptioner

Anna Jönsson

CFO

Aktieinnehav
13 729 aktier

Alexander Brising

Chief Commercial Officer

Aktieinnehav
272 105 aktier

Cornelia Lindström

Reg/QA/PV Director

Aktieinnehav
46 000 köpoptioner

Carl Lindgren

Chief Business Development Officer

Aktieinnehav
50 000 aktier och 100 000 köpoptioner

Styrelse

Christer Fåhraeus

Styrelseordförande

Aktieinnehav
7 037 348 aktier

Anders Månsson

Styrelseledamot

Aktieinnehav
10 000 aktier

Per Ollermark

Styrelseledamot samt Ordförande revisionskommittén

Aktieinnehav
Inget innehav

Per Svangren

Styrelseledamot

Aktieinnehav
10 480 aktier

Rajiv I. Modi

Styrelseledamot

Aktieinnehav
8 718 500 aktier via bolag

Linda Neckmar

Styrelseledamot

Aktieinnehav
2 500 aktier

Revisor

Maria Ekelund

Deloitte AB

Valberedning

Huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning:

Styrelsens ordförande ska snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 31 december är kända, kontakta de tre röstmässigt största registrerade ägarna enligt bolagets aktiebok och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas de därefter följande röstmässigt största registrerade ägarna i storleksordning tills tre ägarrepresentanter har utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna ska utgöra valberedningen. Styrelseordförande ska sammankalla men inte ingå i valberedningen som ledamot men valberedningen kan välja att adjungera ordföranden till del av valberedningsarbetet. Valberedningen ska därefter utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste registrerade aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Ingen ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen ska utgå. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Inför 2023 års stämma utgörs valberedningen av Christer Fåhraeus (utsedd av Fårö Capital AB), Rajiv I Modi (utsedd av Cadila Pharmaceuticals Ltd.) samt Sten Irwe. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen uppmanas att skicka e-post till info@eqlpharma.com.

Bolagsordning

Bolagsordning EQL Pharma AB (publ) Org.nr. 556713-3425

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är EQL Pharma AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att tillverka, utveckla, idka handel med medicinska-, diagnostiska-,farmaceutiska-och kemisk-tekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och agenturer för sådana produkter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även idka finansiell verksamhet, dock inte sådan verksamhet som avses i bank rörelse lagen eller lagen om kreditmarknadsbolag.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 534 897 och högst 2 139 588 kronor.

§ 5 Antal Aktier

Antalet aktier ska vara lägst 11 886 600 och högst 47 546400 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skallen eller två revisorer, med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av SvenskaDagbladet skulle upphöra skall annonseringen istället ske genom Dagens Industri.

§ 9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 Årsstämman

Årsstämman skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt iförekommande fallkoncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fallkoncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställdabalansräkningen och;
  3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer ochrevisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 0401-0331.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning som PDF