EQL Pharma Investor Relations

Ledning

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften av verksamheten. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för den verkställande direktören. Den verkställande direktören ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena. Den verkställande direktören måste försäkra sig om att styrelsen erhåller lämplig information för att fortlöpande kunna utvärdera bolagets finansiella ställning.

Axel Schörling

VD och koncernchef

Aktieinnehav
257 113 aktier och 400 000 köpoptioner

Martin Kristofferson

COO

Aktieinnehav
15 200 aktier och 166 000 köpoptioner

Anna Jönsson

CFO

Aktieinnehav
13 729 aktier

Alexander Brising

Chief Commercial Officer

Aktieinnehav
272 105 aktier

Cornelia Lindström

Reg/QA/PV Director

Aktieinnehav
46 000 köpoptioner

Carl Lindgren

Chief Business Development Officer

Aktieinnehav
50 000 aktier och 100 000 köpoptioner