EQL Pharma Investor Relations

Valberedning

Vid årsstämman den 17 augusti 2023 fattades beslut om antagande av principer för tillsättande av och instruktioner för valberedning i EQL. Enligt Koden ska samtliga bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige ha en valberedning som förbereder förslag avseende vissa tillsättningar av bolagsstämman. Valberedningens huvudsakliga uppgift är att lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt, när tillämpligt, förslag till bolagsstämman om val av revisor. Vid förslag till val till styrelsen ska valberedningen avgöra huruvida de föreslagna ledamöterna är att anse som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större aktieägare. Vidare ska valberedningen lämna förslag till ordförande vid bolagsstämman samt lämna förslag till arvode och annan ersättning till styrelseordföranden, övriga styrelseledamöter och revisor.

I enlighet med den av årsstämman 2023 antagna instruktionen för valberedningen, som ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma, ska EQL Pharmas valberedning bestå av tre ledamöter, som ska utses enligt följande:

Styrelsens ordförande ska snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 31 december är kända, kontakta de tre röstmässigt största registrerade ägarna enligt bolagets aktiebok och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas de därefter följande röstmässigt största registrerade ägarna i storleksordning tills tre ägarrepresentanter har utsetts. De utsedda ledamöterna ska utgöra valberedningen. Styrelsens ordförande ska sammankalla men inte ingå i valberedningen som ledamot men valberedningen kan välja att adjungera ordföranden till del av valberedningsarbetet. Valberedningen ska därefter utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste registrerade aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Ingen ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen ska utgå. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Valberedningen ska bereda och till kommande årsstämma lämna förslag till:

  1. val av ordförande på årsstämman;
  2. val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen;
  3. styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
  4. val av revisor samt ersättning till denne; samt
  5. principer för utseende av valberedningen (för det fall valberedningen anser att gällande instruktion och arbetsordning bör uppdateras).

Valberedningen inför EQL Pharmas årsstämma 2024 utgörs av Christer Fåhraeus (utsedd av Fårö Capital AB), Rajiv I Modi (utsedd av Cadila Pharmaceuticals Ltd.), samt Erik Hallengren (utsedd av SEB Fonder).