EQL Pharma Investor Relations

Incitamentsprogram

Bolaget har inrättat fyra aktierelaterade incitamentsprogram, vilka presenteras nedan.

Teckningsoptionsprogram 2021/2025 I

Vid årsstämman den 17 augusti 2021 beslutades om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett teckningsoptionsprogram för två ledande befattningshavare och en nyckelperson i bolaget (”Teckningsoptionsprogram 2021/2025 I”) genom utgivande av högst 142 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitterades till marknadsmässigt värde vilket fastställdes av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-modellen, till 2,23 SEK. Tilldelning av samtliga 142 000 teckningsoptioner skedde den 1 september 2021 och därefter har 30 000 teckningsoptioner återköpts av bolaget från en av deltagarna i maj 2022. Lösenkursen för teckningsoptionerna uppgår till 72,05 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 30 september 2025. För det fall samtliga teckningsoptioner som innehas av deltagare i Teckningsoptionsprogram 2021/2025 I utnyttjas för teckning av aktier i september 2025 kommer totalt 112 000 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,38 procent.

Teckningsoptionsprogram 2021/2025 II

Vid den extra bolagsstämman den 10 december 2021 beslutades om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett teckningsoptionsprogram för bolagets verkställande direktör (”Teckningsoptionsprogram 2021/2025 II”) genom utgivande av högst 400 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitterades till marknadsmässigt värde vilket fastställdes av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-modellen, till 1,35 SEK. Tilldelning av samtliga 400 000 teckningsoptioner skedde den 10 december 2021 och lösenkursen för teckningsoptionerna uppgår till 67,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 30 september 2025. För det fall samtliga teckningsoptioner som innehas av deltagare i Teckningsoptionsprogram 2021/2025 II utnyttjas för teckning av aktier i september 2025 kommer totalt 400 000 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,36 procent.

Teckningsoptionsprogram 2022/2027

Vid den extra bolagsstämman den 26 oktober 2022 beslutades om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett teckningsoptionsprogram för bolagets COO (”Teckningsoptionsprogram 2022/2027”) genom utgivande av högst 70 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitterades till marknadsmässigt värde vilket fastställdes av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-modellen, till 2,76 SEK. Tilldelning av samtliga 70 000 teckningsoptioner skedde den 22 december 2022 och lösenkursen uppgår till 52,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2027 till och med den 30 juni 2027. För det fall samtliga teckningsoptioner som innehas av deltagare i Teckningsoptionsprogram 2022/2027 utnyttjas för teckning av aktier i juni 2027 kommer totalt 70 000 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,24 procent.

Teckningsoptionsprogram 2023/2028

Vid årsstämman den 17 augusti 2023 beslutades om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett teckningsoptionsprogram för bolagets CBDO och COO (”Teckningsoptionsprogram 2023/2028”) genom utgivande av högst 150 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna har emitterats till marknadsmässigt värde vilket fastställdes av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-modellen, till 1,77 SEK. Tilldelning av samtliga 150 000 teckningsoptioner skedde den 31 augusti 2023 och lösenkursen uppgår till 56,37 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2028 till och med den 30 juni 2028. För det fall samtliga teckningsoptioner som innehas av deltagare i Teckningsoptionsprogram 2023/2028 utnyttjas för teckning av aktier i juni 2028 kommer totalt 150 000 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,51 procent.