EQL Pharma Investor Relations

Pressmeddelanden

Period

Kategori

Bokslutskommuniké April 2023 – mars 2024

Regulatorisk

God tillväxt och rekordmånga lanseringar Januari - mars 2024 · Koncernens omsättning under fjärde kvartalet, januari till mars uppgick till 78,1 (60,3) MSEK, en ökning med 30%. Justerat för för...

Valberedning inför årsstämman 2024

Regulatorisk

Enligt beslut av årsstämman 2023 ska valberedningen sammankallas av Styrelseordförande och bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna vid december månads utgån...