EQL Pharma Investor Relations

Bolagsordning

Bolagsordning EQL Pharma AB (publ) Org.nr. 556713-3425

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är EQL Pharma AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att tillverka, utveckla, idka handel med medicinska-, diagnostiska-, farmaceutiska- och kemisk-tekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och agenturer för sådana produkter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även idka finansiell verksamhet, dock inte sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om kreditmarknadsbolag.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 534 897 och högst 2 139 588 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 11 886 600 och högst 47 546 400 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter.

§ 7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer, med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonseringen istället ske genom Dagens Industri.

§ 9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 Årsstämman

Årsstämman skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 0401 – 0331.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning som PDF