EQL Pharma Investor Relations

Revisor

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman.

Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha en eller två revisorer, med eller utan suppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

Maria Ekelund

Deloitte AB