EQL Pharma Investor Relations

Effektiv utveckling av generikaläkemedel

Företaget fokuserar utvecklingen inom terapier och marknader där företaget ser stark potential för lönsam tillväxt. Det kan vara marknader där generisk konkurrens är svag eller rent av saknas. Det kan också vara en ny formulering riktad till ett specifikt terapibehov eller patientgrupp. Möjligheterna är många och EQL ser inget behov av att begränsa sig till vare sig specifika terapiområden, produktgrupper eller geografier på sikt.

Nätverk och samarbetspartners

EQL är strategiskt lokaliserat i Lund med tillgång till alla de resurser av organisationer, företag och personer som tillhandahålls i det life science-kluster som kallas Medicon Valley. Företaget har byggt upp ett starkt nätverk av samarbetspartners såväl i klustret som i övriga Europa och världen. Ett nätverk som är i konstant tillväxt och förfining allt eftersom nya idéer och möjligheter tar form.

Stark, hållbar och lönsam tillväxt

Företagets mål är stark, men hållbar och lönsam, tillväxt. Robust finansiering och väl genomtänkta analyser ligger bakom varje investering företaget gör såväl i sin pipeline som i expansionen till nya marknader.

Kompetenta och erfarna medarbetare

EQL Pharma eftersträvar att attrahera och behålla personal med spetskompetens inom alla för företaget relevanta områden. Hög utbildningsgrad, gedigen prövad erfarenhet och personligt engagemang kännetecknar företagets personal idag vilket skapar stabilitet trots kraftig tillväxt.

Korta fakta om EQL Pharma

Grundat: 2006
Grundare: Christer Fåhraeus & Karin Wehlin
Huvudkontor: Lund
Antal medarbetare: 18
Noteringsplats: Nasdaq Stockholm
Antal aktier: 29 063 610

Axel Schörling

IR-kontakt

Vision

Vara en pådrivande kraft för medicinsk tillgänglighet genom att erbjuda testade terapier till nya europeiska marknader och därigenom bidra till en jämlik och valfri vård.

Mission

Minska sjukvårdskostnader i Europa genom att identifiera, utveckla och erbjuda nischgenerika av toppkvalitet till nytta för både patienter och samhälle.

Affärsidé

Identifera, utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel, vars patent gått ut. Genom att leverera högkvalitativa läkemedel till låg kostnad bidrar bolaget till betydande kostnadsbesparingar för patienter, hälso- och sjukvård och därmed till bättre hälsa.

Affärsmodell

EQL Pharma arbetar aktivt med efterforskning och utvärdering följt av utveckling och köp eller inlicensiering av produkter för tillverkning och försäljning av nya nischgenerika, varvid bolaget identifierar marknader där liten eller ingen konkurrens utöver originalläkemedlet finns. I dagsläget arbetar EQL Pharma enbart med receptbelagda nischgenerika för öppen- och slutenvård.

Verksamhetsmål

Bli en LEDANDE AKTÖR inom nischgenerika i Norden samt inom fem till tio år bli ett ledande europeiskt generikaföretag.

LÅNGSIKTIGT BYGGA upp en högre varumärkeskännedom om sina generikapreparat.

FORTSÄTTA INVESTERA i utvecklingen av produktportföljen.

STARK, HÅLLBAR och LÖNSAM TILLVÄXT.

Finansiella mål

Femårsperioden 2020/2021 – 2024/2025:

  • att växa med minst 40 procent i genomsnitt per år, vilken tillväxt förväntas fördelas ojämnt över perioden. Tillväxten avser försäljning som ej är av engångskaraktär.
  • att EBITDA-marginalen ska vara över 25 procent i slutet av femårsperioden.