EQL Pharma Investor Relations

Styrelseutskott

Styrelsen kan inrätta utskott med uppgift att bereda frågor inom ett visst område och kan även delegera beslutanderätt till ett sådant utskott, men styrelsen kan inte avbörda sig ansvaret för de beslut som fattas på grundval därav. Om styrelsen beslutar att inrätta utskott inom sig, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskotten, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott enligt aktiebolagslagen och ett ersättningsutskott enligt Koden. Närmare beskrivning av utskottens nuvarande sammansättning och uppgifter framgår nedan.

Revisionsutskott

Bolaget har inrättat ett revisionsutskott bestående av tre medlemmar: Per Ollermark (ordförande), Anders Månsson och Linda Neckmar. Enligt av styrelsen antagen arbetsordning ska revisionsutskottet, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat säkerställa fullföljandet av styrelsens övervakande ansvar avseende intern kontroll, internrevision och riskhantering kopplad till finansiell rapportering, bereda frågor om upphandling av revision och andra tjänster från revisorn samt bereda vissa redovisnings- och revisionsfrågor som ska behandlas av styrelsen.

Ersättningsutskott

Bolaget har inrättat ett ersättningsutskott bestående av två medlemmar: Styrelsens ordförande Christer Fåhraeus (ordförande) och Per Svangren. Enligt av styrelsen antagen arbetsordning ska ersättningsutskottet, bland annat, inför styrelsen bereda, förhandla och utvärdera frågor som rör löner, bonusar, pensioner, avgångsvederlag, optioner, konvertibler och andra incitamentsprogram för VD och ledande befattningshavare som rapporterar direkt till VD, samt hantera liknande frågor som ska beredas av ersättningsutskottet på uppdrag av styrelsen. Ersättningsutskottet ska även på uppdrag av styrelsen utarbeta förslag till de riktlinjer avseende ersättning och andra anställningsvillkor för ledningen och arbetande styrelseledamöter som ska överlämnas till årsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och Koden.