EQL Pharma Investor Relations

Halvårsrapport April - september 2023

Tillväxt trots stor påverkan av den globala antibiotikabristen, flera viktiga godkännanden och expansion av pipeline

Juli - september 2023

 • Koncernens omsättning under andra kvartalet, juli till september uppgick till 59,6 (73,3) MSEK. Justerat för försäljning av engångskaraktär uppgick omsättningen till 59,6 (51,2) MSEK, en ökning med 16%.
 • Bruttovinsten uppgick till 23,9 (28,6) MSEK för kvartalet, en minskning med 16%.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,6 (11,9) MSEK, en minskning med 45%. Rörelsemarginalen var 11% (16%).
 • EBITDA marginalen var 14%
 • Resultat per aktie före utspädning blev 0:16 (0:26) kr för kvartalet. Resultat per aktie efter utspädning blev 0:16 (0:25).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,0 (-18,3) MSEK för kvartalet.
 • Likvida medel var 20,8 (28,3) MSEK vid kvartalets utgång.

April - september 2023

 • Koncernens omsättning under perioden april till september uppgick till 115,8 (119,4) MSEK. Justerat för försäljning av engångskaraktär uppgick omsättningen till 115,8 (94,2) MSEK, en ökning med 23%.
 • Bruttovinsten för samma period uppgick till 50,1 (52,3) MSEK, en minskning med 4%.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,5 (19,8) MSEK, en minskning med 27%. Rörelsemarginalen var 13% (17%).
 • EBITDA marginalen var 16%
 • Resultat per aktie före utspädning blev 0:40 (0:51) kr för perioden. Resultat per aktie efter utspädning blev 0:39 (0:50).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -23,6 (-12,9) MSEK för april - september.
 • Likvida medel var 20,8 (28,3) MSEK vid septembers utgång.

VD:s kommentar

I det andra kvartalet på det finansiella året 2023/24, levererar EQL tillväxt trots betydande påverkan av den globala antibiotikabristen, som påverkar försäljning och lönsamhet negativt. Det förekom heller ingen signifikant Covid-19 testförsäljning i kvartalet. Mot slutet av året, finns våra viktiga antibiotikum åter tillgängliga för försäljning. Kvartalet präglas också av godkännanden för Mellozzan på nya marknader, flera lanseringar och expansion av pipeline. Tillväxtprognosen på 30% för helåret ligger fast.

Andra kvartalet i sammandrag

Andra kvartalets totala försäljning 2023/24 (ingen försäljning av Covid-19 tester i Q2), uppgick till 59,6 (51,2) MSEK, en ökning med 16%. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,6 (11,9) MSEK. Rörelsemarginalen var 11% (16%). EBITDA marginalen var 14%. Marginalerna påverkas negativt i kvartalet av antibiotikabristen. I tillägg gynnades vinsten i jämförelsekvartalet, Q2 2022/23 av Covid-19 testförsäljning, något som inte förekom i Q2 2023/24. 

Finansiella mål och helårsprognos

Våra långsiktiga finansiella mål ligger fast. Så gör även försäljningsprognosen för helåret 2023/24, där vi ser en tillväxt på runt 30%. P.g.a. av antibiotikabristen ligger det första halvårets försäljning efter vår helårsprognos men vi bedömer våra möjligheter att ta ikapp detta i det andra halvåret som goda.

EQLs strategiska fokus

 • Lansera de produkter vi har i pipeline så snabbt som möjligt
 • Maximera nyttan av våra tillgångar genom att lansera produkter i fler länder, själva eller via partners
 • Kontinuerligt identifiera och signera nya nischgenerika för lansering i och utanför Norden för att säkra långsiktig tillväxt
 • Utlicensiera och marknadsföra våra strategiska nyckelprodukter Mellozzan och Memprex
 • Vara kostnadseffektiva i allt vi gör
 • Fortsätta att utforska nya affärsmodeller och potentiella intäktsströmmar (ex som gjorts med skyddsmaterial och Covid tester) 

Produkter och marknad

Mellozzan, en av våra två strategiska nyckelprodukter, har godkänts för försäljning i Tyskland och Österrike. Detta är viktiga milstolpar, på resan att bygga en betydande försäljning i dessa marknader. Mellozzan har under kvartalet dessutom lanserats i Norge och Danmark. Vi ser i nuläget inte lika stor potential i dessa marknader som vi ser i flera Central- och Sydeuropeiska marknader.  

För vår andra strategiska nyckelprodukt, Memprex, pågår arbetet med att skicka in ansökningar i Tyskland och Frankrike, där vi redan etablerat samarbeten. Vi har även pågående diskussioner med potentiella partners för andra marknader.

Under kvartalet har vi lanserat två nya sjukhusprodukter, Glyronul och Copneg, efter tilldelning i upphandlingar i Sverige och Danmark. Därmed växer vår portfölj från 26 till 28 produkter. 

Tre nya nischgenerika för Norden har adderats till vår pipeline som därmed växer från 36 till 37 produkter (två produkter lanserades i kvartalet). Vi bedriver ett intensivt arbete med att identifiera nya produkter till vår pipeline och kommer löpande uppdatera om framdrift.

Övrigt

Det råder penicillinbrist i Europa till följd av kriget i Ukraina. EQL drabbades försäljningsmässigt av detta i Q1 och den negativa påverkan fortsätter i Q2. Vi bedömer att våra viktiga antibiotika kommer vara tillbaka i lager mot slutet av året. Samtidigt kan vi fortsatt till viss del kompensera en lägre penicillinförsäljning genom att sälja mer av andra produkter där konkurrenter har problem med lager.

EQL Pharma Kvartalsrapport april-september