EQL Pharma Investor Relations

EQL Pharma AB har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har idag meddelat att de bedömer att EQL Pharma AB ("EQL Pharma" eller "Bolaget") uppfyller gällande noteringskrav, och kommer att godkänna ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen och att spridningskravet avseende aktierna uppfylls. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till torsdagen den 4 juli 2024 och sista dag för handel på Spotlight Stock Market är beräknad till onsdagen den 3 juli 2024.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till den 4 juli 2024. På grund av noteringen kommer EQL Pharma att avnoteras från Spotlight Stock Market och sista dagen för handel på Spotlight Stock Market är den 3 juli 2024. Aktieägare i EQL Pharma behöver inte vidta några åtgärder i samband med upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm.

VD Axel Schörling kommenterar: ”En notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är ett viktigt steg i EQL Pharmas fortsatta utveckling och ger Bolaget ytterligare tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. EQL Pharma har varit listat på Spotlight Stock Market sedan 2013, men vi anser att noteringen av Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm kommer att öka förutsättningarna för att bredda vår aktieägarbas och ge Bolaget tillgång till fler internationella och institutionella investerare, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta utveckling. Därtill medför även noteringen en kvalitetsstämpel för EQL Pharma och vår verksamhet”. Vidare utvecklar Schörling ”Att gå igenom en upplistningsprocess parallellt med en intensiv tillväxtfas har varit lärorikt och spännande men också bitvis extremt krävande. Jag vill rikta särskilda tack till vår CFO, Anna Jönsson, som hållit ihop processen på ett förträffligt vis.”

Om listbytet

EQL Pharmas aktie kommer att handlas i Small Cap-segmentet och kommer att behålla såväl kortnamn (EQL) som ISIN-kod (SE0005497732). I samband med listbytet genomförs inget erbjudande eller utgivande av nya aktier.

Prospekt

EQL Pharma upprättar ett prospekt med anledning av upptagandet till handel av aktierna på Nasdaq Stockholms huvudlista. Prospektet förväntas godkännas och registreras av Finansinspektionen och offentliggöras på EQL Pharmas hemsida, www.eqlpharma.com, omkring den 28 juni 2024.

Rådgivare

Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till EQL Pharma i samband med noteringen.

PRESSMEDDELANDE 2024-06-12 EQL har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm