EQL Pharma Investor Relations

Kommuniké från årsstämma i EQL Pharma AB den 17 augusti 2023

Idag, den 17 augusti 2023, hölls årsstämma i EQL Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2022/2023 samt att tillgängliga medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022/2023.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Anders Månsson, Christer Fåhraeus, Linda Neckmar, Rajiv I. Modi, Per Ollermark och Per Svangren som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christer Fåhraeus omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och med 100 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är fast anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Deloitte AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre röstmässigt största registrerade ägarna per den 31 december. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens § 1 så att ”firma” ersätts med ”företagsnamn” och § 6 så att styrelsens sammansättning inte längre inkluderar suppleanter. Det beslutades vidare att genomföra en redaktionell ändring av § 9 och att ändra § 12 med anledning av att lagen som § 12 hänvisar till har ändrat namn.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets CBDO och COO baserat på utgivande av teckningsoptioner.

Incitamentsprogrammet omfattar högst 150 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under de tio handelsdagar som följer omedelbart efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för april – juni 2023. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni 2028 till och med den 30 juni 2028.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till incitamentsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 150 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,51 procent av bolagets aktiekapital och röster.

Lund den 17 augusti 2023

EQL Pharma AB (publ)

PRESSMEDDELANDE 2023-08-17 Kommuniké från årsstämma i EQL Pharma den 17 augusti 2023